Go Chinese Education
โทร 093-695-5494
  • en
  • th

โครงการศึกษาต่อระยะยาวในระดับมัธยมศึกษาที่ 1-6 ที่ The Affiliated Junior High School of South China Normal University


โครงการศึกษาต่อระยะยาวในระดับมัธยมศึกษาที่ 1-6 ที่ The Affiliated Junior High School of South China Normal University

โครงการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่ The Affiliated Junior High School of South China Normal University

โรงเรียนมัธยม The Affiliated Junior High School of South China Normal University เปิดสอนในระดับมัธยมต้นถึงมัธยมปลาย เป็นโรงเรียนกินนอนแบบอยู่ประจำ มีหลักสูตรภาษาอังกฤษและจีน ปรัชญาของโรงเรียน คือ "มุ่งเน้นศีลธรรมควบคู่กับการเรียนรู้ พัฒนารอบด้าน" การเรียนการสอนที่จะวางรากฐานที่มั่นคงให้กับนักเรียน โดยดำเนินการตามนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ครูในโรงเรียนมีระดับการศึกษาที่สูง เป็นมืออาชีพและนักวิชาการระดับสูงที่จะสอนนักเรียน ซึ่งจะช่วยวางรากฐานที่มั่นคงให้กับนักเรียน