Go Chinese Education
Tel +66 93-695-5494
  • en
  • th

Chinese Language Courses and Excursions for International Students


Chinese Language Courses and Excursions for International Students

คอร์สเรียนภาษาจีนและทัศนศึกษา สำหรับนักเรียนอินเตอร์

เดินทางระหว่างวันที่ 6-19 กรกฎาคม 2019 ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ราคาเพียง 49,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

• ชาย/หญิง อายุ 13-18ปี

• ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีนหรืออังกฤษ

• สุขภาพร่างกายแข็งแรง

ค่าโครงการ (รวม)

• ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กทม.- กวางโจว สายการบิน China Southern หรือ เทียบเท่า

• ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน 1 ครั้ง

• ค่าสมัครเรียน

• ค่าเรียนภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนตลอดโครงการ

• ค่าหอพัก

• ค่ารถมารับ-ส่งที่สนามบินกวางโจว

• ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

• ค่าเสื้อยืดสำหรับใส่วันเดินทาง

ขั้นตอนการสมัคร

1.กรอกใบสมัคร ส่งแบบฟอร์มทั้งหมดมาที่ gochineseeducation@gmail.com หรือ ส่งไปรษณีย์มาที่ 537/190 ถนนสาธุประดิษฐ์ ซอย 37 ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวาส กทม. 10120 (เอกสารสมัครโครงการ Summer )

2. รออีเมลล์ตอบกลับสรุปรายละเอียด

3. ชำระค่ามัดจำโครงการ 5,000 บาท

4. ส่งเอกสารให้โครงการเพิ่อดำเนินการสมัครเรียน

5. ชำระค่าเรียนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน

เอกสารที่ต้องส่งให้โครงการ

1. พาสปอร์ตตัวจริง ต้องมีอายุ 6 เดือนขึ้นไป

2. รูปถ่ายพื้นหลังสีขาวสำหรับขอวีซ่าจีน 2 ใบ

3. สำเนาพาสปอ์ตหน้าแรกสองชุด

4. ในกรณีที่มีวีซ่าจีนให้ถ่ายสำเนาวีซ่าจีนแนบมาด้วย

5. สำเนาใบสูติบัตร

6. แบบฟอร์มขอวีซ่าจีนพร้อมลงลายมือชื่อ (ดาวน์โหลดที่นี่)

7. หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศโดยลำพัง (ดาวน์โหลดที่นี่)

8. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี ในกรณีที่นักเรียน บิดา มารดา มีการเปลี่ยนชื่อพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

9. สำเนาบัตรประชาชนบิดา มารดา พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง